Vršovický sbor > Sborový program a ohlášky > Sborové ohlášky > Bohoslužby 18. 2. 2018 Mt 5, 1-11 „Super – B“

Bohoslužby 18. 2. 2018 Mt 5, 1-11 „Super – B“

Úvod a pozdrav

331.1

Introit Ž 25,6-7

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, kteráž jsou od věků.
Hříchů mladosti mé a přestoupení mých nezpomínej, ale podlé milosrdenství svého pamětliv buď na mne pro dobrotu svou, Hospodine. Amen
Píseň 630

Modlitba

Bože, otevři naše srdce, ať slyšíme tvé slovo, v úzkosti i pochybnostech na ně spoléháme a navzájem se jím potěšíme. Prosíme tě o to skrze tvého Syna JK.

Bože, ty sám nás vyzýváš, abychom tě prosili, vyslyš tedy modlitby své církve a dej nám odvahu a sílu, abychom ti sloužili podle tvé vůle. Prosíme tě o to skrze tvé Syna JK.

Bože, ty víš, že bez tebe nic nezmůžeme. Pomoz tedy naší modlitbě a soustřeď naše myšlenky u tebe. Prosíme tě o to skrze tvého Syna JK. Amen

Slovo pro děti

Píseň s dětmi 675

1.čtení Kaz 3, 14 – 4,1

Píseň 396

Text Mt 5, 1-11 a kázání

Využiju té moc pěkné euforie a energie, která se včera brzy ráno středoevropského času svezla z jedné korejské hory… a nevěřícně koukala, co se to vlastně stalo. Byly v tom slzy radosti lyžařky i dojetí těch, kteří ji sledovali.

Taková zvláštní euforie musela být cítit i na jiné hoře někde u Genezaretského jezera. Byla to zvláštní euforie, nikoliv euforie vítěze, spíše šlo o jakési překvapení. Nový překvapivý pohled na štěstí. Poněkud archaické slovo blahoslavenství totiž znamená štěstí – šťastný život.

Příjemci tohoto pohledu na štěstí jsou učedníci. Dvanáct chlapů, kteří se rozhodli vyškrábat se na horu za Ježíšem. Tak trochu to vypadá, že si chtějí užít svého učitele ještě chvíli o samotě. Nebo Ježíš je chce, ještě než přijdou ostatní, připravit na skutečnost, že to budou právě oni, kteří budou učit tyto zástupy. Žít v této nové perspektivě štěstí a v téhle konkrétní perspektivě štěstí i jednat.

Domnívám se, že první reakce učedníků, byla velmi podobná nevěřícnosti, která zasáhla i tu sympatickou nečekanou vítězku Super – G. Ester Ledeckou. Po těch Ježíšových Super – B, museli prostě posluchači podobně oněmět.

Ježíšova slova jsou totiž superobřím sjezdem do míst, kde se potkává země a nebe. Do míst, kde najednou člověk nabývá štěstí, i když proto objektivně nejsou důvody. Právě tam se totiž nachází Boží milosrdenství.

Když každý z nás stojí na té své hoře, nahoře na startu, nebo v průběhu sjezdu, jsme konfrontováni s Ježíšovým programem evangelia. Programem Božího království. Ten program má dvojí podobu.

První podoba je čistě pasivní.

V těch chvílích kdy se cítíme chudí duchem, nebo prostě jen zcela obyčejně chudí, nebo se nám zdá, že jsme obyčejní – jaksi nedůležití, Pán Ježíš říká ne. Takový nejsi, nikdo takový není, v tvém životě je Bůh. A je-li někde Bůh, tak to nemůže být nedůležitý život. Právě naopak. Boží království se týká tebe.

Nebo když pláčeme jakýmikoliv slzami radosti i bolesti – Boží království o tom ví. Ty slzy odráží svět a ten svět je jen jednou viditelnou částí celého světa Božího.

Nebo když se cítíme umlčováni, není tomu tak v Božích uších, naopak Ony velmi dobře slyší, napínají svůj sluch, aby nic nezapadlo. Právě tam doléhají slova, těch co jsou umlčováni.

Když hladovíme, žízníme, když se nám nedostává sil pro spravedlnost, je tu posila na trati. Chléb a víno vítězného Krista, jeho vzkříšení.

Je tu také slovo ujištění pro všechny, kteří uskutečňují milosrdenství, akt čiré nefalešné lásky k jiné živé bytosti, zvířeti, ale i k zemi, na které žijeme. Každé milosrdenství má svou odezvu, říká Ježíš. Akt milosrdenství neznamená bláznovství, které by se mělo zavřít do blázince. Naopak tohle slovo otevírá blázince, ve kterých žijeme. Do kterých se mezi sebou zavíráme, když se nám to zdá jako nejpohodlnější cesta, jak se vypořádat s druhým.

Čisté srdce. Málo kdo to může o sobě říct. Mám čisté srdce – svědomí – já nemám žádné životní škraloupy. Takových v Božím království asi moc nebude…Anebo je to ještě jinak? Co když Ježíš nabízí cestu, jak si to srdce vyčistit? Neboj se vyčistit si srdce. Takovým patří Boží království.

To samé se týká pokoje, pokoje, který neznamená klidný život, ale vnitřní vyrovnanost se sebou samým, se svým bližním i s Bohem. To za to stojí.

V době, kdy se cítíme pronásledovaní/nebo prostě jsme pronásledování, dnes v naších zeměpisných šířkách a délkách spíš úkoly, deadliny, uzávěrkami, školním, či pracovním řádem, finančním úřadem jsme pozváni k slyšení, „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“

Ale i v našem prostředí jsou pronásledovaní v původním slova smyslu. Mluvím o Romech, kteří se od útlého věku setkávají s nepřátelskými pohledy. O těch, kteří si nevybrali barvu kůže, a přeci je naprosto jasně právě tato danost pošle na trať, která má daleko více branek a ploten, než tratě nás bílých. Jistě se sem dají zahrnout i lidé, kteří jsou osočováni jen proto, že mají jinou než většinovou sexuální orientaci. Patří sem i lidé s jiným než většinou přijímaným náboženstvím. Patří sem také mocným nepohodlní novináři, neziskovky, které odvádějí nezastupitelnou práci, patří sem i odkaz na mrtvé v koncentračních táborech, všichni ti jenž trpěli, nebo trpí pro spravedlnost, každý, kdo se stane terčem posměchu a nemůže za to. Někdy stačí delší nos, křivé nohy, jindy zas příliš barevná bunda, nebo naopak bunda smradlavá. Všem těm zní „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“

To je ta situace, kdy slyšíme, komu všemu se otevírá Boží království. Kdo všechno se může přestat bát, že jeho život nemá smysl, nemá důvod k radosti, nebo by se mu zdálo, že na něj štěstí ne a ne sednout. Ježíš všem těm diskvalifikovaným říká, je tu druhé kolo. Boží království.

Ježíšův program má ale stejně tak i aktivní stránku. Blahoslavenství nejsou jen ujištěním o tom, že…ty ve své nouzi tam patříš. Ježíšův program je také výzva.

Papež František v homilii pro mladé lidi při Světovém dni mládeže v roce 2014 řekl: „Vyhlášením blahoslavenství nás Ježíš vyzývá, abychom ho následovali, abychom s ním šli cestou lásky, která nás jako jediná dovede do věčného života. Není to snadná cesta, ale Pán nás ujišťuje svou milostí a nikdy nás nenechá samotné. Chudoba, utrpení, ponižování, boj za spravedlnost, úsilí o každodenní obrácení, zápas o život v souladu s povoláním ke svatosti, pronásledování a mnoho dalších výzev se objevuje v našem životě. Otevřme Ježíšovi dveře, umožněme mu, aby vstoupil do našich dějin, sdílejme s ním radosti a bolesti, zakusme pokoj a radost, které nám může dát jen Bůh, nekonečná láska.

Ježíšova blahoslavenství přinášejí revoluční novost, zcela odlišný vzor štěstí, než nám obyčejně předkládají média a převládající mínění. Pro mentalitu světa je pohoršení, že Bůh přišel, aby se s námi sjednotil, že zemřel na kříži! V logice tohoto světa jsou ti, které Ježíš označuje za blahoslavené, považováni za „poražené“ a slabé. Naopak, je opěvován úspěch za každou cenu, blahobyt, arogance moci, prosazování sebe na úkor druhých.

Drazí mladí lidé, Ježíš nás vyzývá, abychom odpověděli na jeho návrh života, abychom se rozhodli, jakou cestou chceme jít, abychom dosáhli opravdové radosti. Je to velká výzva víry. Ježíš se nebál zeptat svých učedníků, zda ho opravdu chtějí následovat, anebo jít spíše jinými cestami (srov. Jan 6,67). A Šimon, nazývaný Petr, měl odvahu odpovědět: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68). Pokud i vy dokážete Ježíšovi říci „ano“, váš mladý život získá smysl, a tak bude plodný.“

Myslím, že tato výzva se netýká jen mladých, ale každého kdo si na chvíli sedne k Ježíšovým nohám, vyposlechne a promyslí jeho program. A pak ho vezme za svůj. Na svoji trať.

Je to velká šance porazit o nějakou tu setinku sekundy nespravedlnosti tohoto světa. Přidat se s ukřižovaným a vzkříšeným na vítěznou stranu. Být šťastný, i když proto nejsou objektivní důvody – z pohledu Božího ty důvody jsou ještě něco více než objektivní, dávají pravý smysl života.

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Amen

Vyznání vin

Jsme v době postní. V době, ve které se hledá nová cesta. Odvrat od zlého k dobrému. Začněme společně tohle 40 denní období vyznáním naší účasti na bídě, které je přítomna v nás samých, našem okolí, ve světě.

Vyznáváš, že se proviňuješ proti svým bližním, že také neseš vinu za bídu tohoto světa?

Je-li tomu tak, odpověz: Vyznávám.

Věříš, že Pán Ježíš Kristus přináší možnost opustit staré, možnost nového života také pro tebe?

Jestliže ano, odpověz: Věřím.

Chceš odpustit všem, kdo se proti tobě provinili? Chceš hledat způsob jak se omluvit těm, kterým jsi ublížil? A pokud možno i odčinit to, co jsi způsobil?

Je-li tomu tak, odpověz: Odpouštím a hledám odpuštění.

Slovo milosti Iz 1, 18

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin.

I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh,

i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. 

Píseň 408, 1-6

Liturgie večeře Páně podle Bonaventura Bouše, Malá katolická liturgie str. 83-85

Píseň 308

Modlitba

Píseň 408, 7 – 11

Přímluvy

Ohlášky

 1. Děkujeme za doprovod Michalovi Richterovi. Za vedení nedělky Ivce Šípkové.
 2. Příští neděli proběhnou křestní bohoslužby. Pokřtěný bude Vít Opočenský a jste všichni srdečně zváni. Po bohoslužbách bude připraveno pohoštění.
 3. Můžete si vyzvednout Českého bratra. Přišel nový Satelit a je aktualizovaná sborová nástěnka a kdo si ještě nevyzvedl únorové katakomby, může si je vyzvednout. Příjemné čtení přejeme. V kanceláři jsou k dispozici také potvrzení o daru sboru. Moc děkujeme.
 4. V týdnu proběhne tento sborový program:
  • V úterý proběhne setkání konfirmandů a večer setkání třicátníků.
  • Ve středu od 15.30 bude biblická hodina pro dospělé a od 17.00 setkání mladších dětí.
  • Ve čtvrtek od 14.00 setkání seniorů a od 20.00 schůze staršovstva.
 1. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili vaření polévky pro lidi v sociální nouzi. Opět se povedla a rozdala celá.
 2. 11. 3. 2018 proběhne výroční sborové shromáždění. V březnových katakombách vyjde program, návrh rozpočtu a výroční sborová zpráva. Po schůzi staršovstva pak také vyjde aktualizovaný seznam členů s hlasovacím právem, který naleznete na nástěnce. Přijďte na sborové shromáždění.
 3. Ústav A. Dvořáka pro kulturní život seniorů nás zve na cyklus přednášek Křesťanské kořeny evropské civilizace. 21. 2. v 16.30 promluví na téma Sociální imperativy některých biblických textů Miroslav Erdinger. Přednášky se konají v evangelickém sboru na Vinohradech.
 4. David Frýdl nás zve na jubilejní 10. ročník Festivalu Dny dobrých zpráv. Koná se od 26.2. – 3.3. Program je na nástěnce a je i k rozebrání.
 5. Má někdo něco k ohlášení?
 6. V týdnu oslaví narozeniny tyto sestry: Klárka Č. a Michaela O. a tito bratří: Michael O., Jiří C., Ondřej R. a Martin S. Přejeme jim hojnost Božího požehnání a vybrali jsme jim tyto verše:…………….
 7. Sbírka minulé neděle činila 1400,- a byla věnována potřebám sboru. Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na celocírkevní tisk. Děkujeme Vám za vaše dary.
 8. Po bohoslužbách jste zváni ke kávě, čaji a k rozhovorům. Vykonáme sbírku.

Poslání

Živ jsem já, praví Hospodin, nechci smrti hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ.

Požehnání

Ať vás pozvání Boží milosti provází celým životem, ať vás zbavuje tíhy vin a kéž vás přivede k ochotě odpustit. Ať vás láska Boží provází na každém kroku a kéž vás naplňuje vnitřní radostí a pokojem. Amen.

Píseň 685