Vršovický sbor > Bohoslužby

Bohoslužby

Setkáváme se, abychom společně přemýšleli o božím Slově a hledali v Božím Slově životní inspiraci a posilu.

Každou neděli od 9:30 do přibližně 10:30 slavíme bohoslužby. 

Vracíme se do našich katakomb. Bohoslužby v únoru budou již probíhat normálně v Tulské.

Možnost online přenosu skrz náš Youtube kanál, během bohoslužeb v náhradních prostorách pravděpodobně nebude.

 

První neděli v měsíci, vyjma svátků a prázdnin, slavíme bohoslužby s dětmi, kázání je tedy připravováno s ohledem na jejich přítomnost. Většinou je děleno na tři části prokládané vhodnými písněmi ze zpěvníků Svítá aj. zpěvníků.

Pro děti pravidelně připravujme pracovní listy na nedělky, které budeme každý týden doplňovat o nové příběhy dvou kamarádů Sáry a Tonyho. Vzhůru za dobrodružstvím!

Třetí neděli v měsíci slavíme bohoslužby s večeří Páně.

Příležitostně pořádáme také sborové obědy, které bývají spojené ještě s dalším programem (přednášky, hry pro děti, výlet atd.).

 

 

Pořad bohoslužeb (bez večeře Páně)

 • Varhanní či jiné preludium
 • Trojiční úvod a přivítání apoštolským pozdravem
 • Úvodní píseň – Nejčastěji 1 sloka písně Tebe Bože chválíme
 • Introit – úvodní biblický verš, který uvozuje téma bohoslužeb
 • Píseň
 • Modlitba – ústí do prosby o Ducha Svatého, případně má charakter vyznání vin
 • Slovo pro děti – při každé bohoslužbě osloví farář děti krátkým slovem, příběhem, který se probírá v nedělní škole, kam děti po písni odcházejí (vyjma bohoslužeb s dětmi, v takových případech se slovo pro děti rozvede i do kázání
 • Píseň ze zpěvníku Svítá
 • 1. biblické čtení
 • Píseň
 • 2.biblické čtení – základ kázání
 • Kázání
 • Interludium
 • Píseň
 • Přímluvné modlitby, které vede člen/členka staršovstva sboru. Při přímluvách sbor odpovídá „Pane, smiluj se“. A je také prostor pro tiché či hlasité modlitby zúčastněných. Na závěr se společně modlíme modlitbu Páně, „Otčenáš“.
 • Píseň
 • Ohlášky – informace zejména o aktivitách sboru čte člen/členka staršovstva sboru
 • Sbírka na potřeby sboru, církve či jiné sociální potřeby
 • Slova poslání – 3. biblické čtení
 • Prosba o požehnání do dalších dní
 • Píseň
 • Varhanní či jiné postludium

 

Každou 3. neděli v měsíci, nebo o církevních svátcích (1. Adventní neděle, 25.12., 1.1., Květná neděle a o Velikonocích, Svatodušní neděle, poslední neděle církevního roku) se konají bohoslužby s večeří Páně (VP) neboli Svátostí eucharistie. Večeři Páně slavíme v kruhu kolem stolu Páně a jsou zváni všichni, kdo věří, že Ježíš Kristus se s námi v této svátosti setkává.

Oproti běžným bohoslužbám po kázání následuje

 • interludium (a píseň)
 • vyznání vin (pokud není již v úvodní modlitbě) a bývá zařazováno i Apoštolské vyznání víry. Na základě vyznání vin a víry je zvěstováno Slovo odpuštění (jindy také nazývané slovo milosti). Slova odpuštění kazatel zvěstuje ve víře v milosrdenství a lásku Boží, které zvěstoval a předával Ježíš z Nazareta. V této tradici podobně jako první učedníci jednáme.
 • (píseň)
 • následuje eucharistická či jiná vhodná modlitba
 • slova ustanovení Sv. večeře Páně
 • epiklese a modlitba Páně
 • pozvání ke společnému slavení večeře Páně (při hojné účasti, může kazatel vyzvat lidi, aby přistoupili ke stolu Páně postupně ve dvou i třech kruzích. Lze také společenství vyzvat k jednomu velikému kolu kolem celé modliteby)
 • během přijímání chleba a vína zpíváme píseň 308 Jezu Kriste štědrý kněže
 • vhodnými bilbickými verši kazatel/kazatelka vyzve účastníky, aby se navrátili na svá místa
 • po usazení se zpívá píseň, krátká nebo jen její část

Podle ustanovení jíme chléb a pijeme víno. To se podává v jednom kalichu, ale připraven je také nealkoholický mošt a malé kalíšky pro jednu osobu. Při slavení zpíváme písně. Nejčastěji Jezu Kriste štědrý kněže z Evangelického zpěvníku 308.

Bezprostředně po společném jedení a pití následuje modlitba a slov a propuštění.