Vršovický sbor > Bohoslužby

Bohoslužby

Každou neděli od 9:30 do přibližně 10:30 slavíme bohoslužby. Setkáváme se, abychom společně přemýšleli o božím slovu, které hledáme v bibli. Po shromáždění jsou všichni zváni ke kávě, čaji, sušenkám či jinému pohoštění.

První neděli v měsíci, vyjma svátků a prázdnin, slavíme bohoslužby s dětmi, kázání je tedy připravováno s ohledem na jejich přítomnost. Většinou je děleno na tři části prokládané vhodnými písněmi ze zpěvníků Svítá aj. zpěvníků.

Třetí neděli v měsíci slavíme bohoslužby s večeří Páně.

Příležitostně pořádáme také sborové obědy, které bývají spojené ještě s dalším programem (přednášky, hry pro děti, výlet atd.).

 

Pořad bohoslužeb (bez večeře Páně)

 • Varhanní či jiné preludium
 • Trojiční úvod a přivítání apoštolským pozdravem
 • Úvodní píseň – 1. sloka písně podle liturgického období. Nejčastěji Tebe Bože chválíme č. 161 Evangelického zpěvníku (EZ)
 • Introit – úvodní biblický verš, který uvozuje téma bohoslužeb
 • Píseň
 • Modlitba – ústí do prosby o Ducha Svatého, případně má charakter vyznání vin
 • Slovo pro děti – při každé bohoslužbě osloví farář děti krátkým slovem, příběhem, který se probírá v nedělní škole, kam děti po písni odcházejí (vyjma bohoslužeb s dětmi, v takových případech se slovo pro děti rozvede i do kázání.

 

 

 • Píseň ze zpěvníku Svítá
 • 1. biblické čtení
 • Píseň
 • 2.biblické čtení – základ kázání
 • Kázání
 • Interludium
 • Píseň
 • Přímluvné modlitby, které vede člen/členka staršovstva sboru. Při přímluvách sbor odpovídá „Pane, smiluj se“. A je také prostor pro tiché či hlasité modlitby zúčastněných. Na závěr se společně modlíme modlitbu Páně, „Otčenáš“.
 • Píseň
 • Ohlášky – informace zejména o aktivitách sboru čte člen/členka strašovstva sboru
 • Sbírka na potřeby sboru, církve či jiné sociální potřeby
 • Slova poslání – 3. biblické čtení
 • Prosba o požehnání do dalších dní
 • Píseň
 • Varhanní či jiné postludium

Děti a bohoslužby

Mimo bohoslužby pro děti je pro děti vyhrazená místnost, kam po výzvě kazatele/kazatelky odejdou s katechetou nebo katechetkou. Mají tam svůj program. Ve školním roce 2019/2020 budou děti probírat biblické postavy. Rodiče tedy mají možnost naplno prožít bohoslužby bez toho, aby hlídali své ratolesti.

 

Prostřednictvím bohoslužeb s dětmi a také díky společnému začátku klasických bohoslužeb se snažíme děti vtělit do společenství sboru. Také večeři Páně slavíme společně. Děti při ní přijímají požehnání a po konfirmaci také chléb a víno a plně se účastní eucharistického dění.

 

Bohoslužby s Večeří Páně

Každou 3. neděli v měsíci, nebo o církevních svátcích (1. Adventní neděle, 25.12., 1.1., Květná neděle a o Velikonocích, Svatodušní neděle, poslední neděle církevního roku) se konají bohoslužby s večeří Páně (VP) neboli Svátostí eucharistie. Večeři Páně slavíme v kruhu kolem stolu Páně a jsou zváni všichni, kdo věří, že Ježíš Kristus se s námi v této svátosti setkává.

 

 

Oproti bohoslužbám bez večeře Páně po kázání následuje

 • interludium (a píseň)
 • vyznání vin (pokud není již v úvodní modlitbě) a bývá zařazováno i Apoštolské vyznání víry. Na základě vyznání vin a víry je zvěstováno Slovo odpuštění (jindy také nazývané slovo milosti). Slova odpuštění kazatel zvěstuje ve víře v milosrdenství a lásku Boží, které zvěstoval a předával Ježíš z Nazareta. V této tradici podobně jako první učedníci jednáme.
 • (píseň)
 • následuje eucharistická či jiná vhodná modlitba
 • slova ustanovení Sv. večeře Páně
 • epiklese a modlitba Páně
 • pozvání ke společnému slavení večeře Páně (při hojné účasti, může kazatel vyzvat lidi, aby přistoupili ke stolu Páně postupně ve dvou i třech kruzích. Lze také společenství vyzvat k jednomu velikému kolu kolem celé modliteby)
 • během přijímání chleba a vína zpíváme píseň 308 Jezu Kriste štědrý kněže
 • vhodnými bilbickými verši kazatel/kazatelka vyzve účastníky, aby se navrátili na svá místa
 • po usazení se zpívá píseň, krátká nebo jen její část

Podle ustanovení jíme chléb a pijeme víno. To se podává v jednom kalichu, ale připraven je také nealkoholický mošt a malé kalíšky pro jednu osobu. Při slavení zpíváme písně. Nejčastěji Jezu Kriste štědrý kněže z Evangelického zpěvníku 308.

Bezprostředně po společném jedení a pití následuje modlitba a slova propuštění.

Liturgické texty