Vršovický sbor > Bohoslužby

Bohoslužby

Každou neděli od 9:30 do přibližně 10:30 slavíme bohoslužby. Setkáváme se, abychom společně přemýšleli o božím Slově, které hledáme v bibli. V postupující koronavirové situaci jsme jej upravili. V současnosti se scházíme prezenčně do účasti 25 lidí. Připojit se můžete také online přes náš you tube účet. Pro prezenční účast je lepší se zapsat do listu o presenci. Během bohoslužeb je nutné mít nasazenou roušku, před vstupem do modlitebny si dezinfikovat ruce a dodržovat doporučený odstup (2m). I přes to, že to není takto ideální, chceme se scházet k oslavě a hledat v Božím Slově životní inspiraci a posilu.

Děkujeme naší českobratrské církvi, že nám poskytli finanční prostředky na pořízení techniky.

Pánu patří díky.

 

Bohoslužby k příležitosti 70 let našeho sboru s pověřením staršovstva

 

Od neděle 23.5.2021 je prezenční účast při bohoslužbách v našem případě 25 lidí

Prosíme zapisujte se do tohoto listu

Další vysílání nedělních bohoslužeb proběhne až 11.7.2021. 4.7.2021 proběhnou bohoslužby v evangelickém sboru na Vinohradech, Korunní 60, Praha 2.

Bohoslužby svatodušní

 

9.5.2021 bohoslužby Rogate, káže Matěj Opočenský, doprovod Tom Hejda

2.5.2021 proběhnout bohoslužby s dětmi přes you tube i přes videokonferenci MEET

 

18.4.2021 proběhnou bohoslužby s Večeří Páně

 

11.4.2021 proběhnou s dětmi

 

 

Program bohoslužeb a velikonočních inspirací naleznete zde

Bohoslužby velikonoční neděle

Na Zelený čtvrtek proběhne čtení přes videokonferenci
Na Velký pátek 2.4.2021 proběhnou bohoslužby živě přes tento odkaz na you tube účtu sboru.
Velkopáteční bohoslužby připravují sbory Žižkov I. a II. a sbor vršovický.
Zvány jsou všechny generace.

Více informací v sekci program.

Program pro děti – VIDEONEDĚLKA

Příběhy praotců a pramatek

Bohoslužby na Květnou neděli

Bohoslužby se sborovou videokonferencí.

Bohoslužby s dětmi Jákob se vrací domů

Program pro děti, který proběhl na jaře POPOUPO – AUDIONEDĚLKA

Pořad bohoslužeb (bez večeře Páně)

 • Varhanní či jiné preludium
 • Trojiční úvod a přivítání apoštolským pozdravem
 • Úvodní píseň – 1. sloka písně podle liturgického období. Nejčastěji Tebe Bože chválíme č. 161 Evangelického zpěvníku (EZ)
 • Introit – úvodní biblický verš, který uvozuje téma bohoslužeb
 • Píseň
 • Modlitba – ústí do prosby o Ducha Svatého, případně má charakter vyznání vin
 • Slovo pro děti – při každé bohoslužbě osloví farář děti krátkým slovem, příběhem, který se probírá v nedělní škole, kam děti po písni odcházejí (vyjma bohoslužeb s dětmi, v takových případech se slovo pro děti rozvede i do kázání.

 • Píseň ze zpěvníku Svítá
 • 1. biblické čtení
 • Píseň
 • 2.biblické čtení – základ kázání
 • Kázání
 • Interludium
 • Píseň
 • Přímluvné modlitby, které vede člen/členka staršovstva sboru. Při přímluvách sbor odpovídá „Pane, smiluj se“. A je také prostor pro tiché či hlasité modlitby zúčastněných. Na závěr se společně modlíme modlitbu Páně, „Otčenáš“.
 • Píseň
 • Ohlášky – informace zejména o aktivitách sboru čte člen/členka staršovstva sboru
 • Sbírka na potřeby sboru, církve či jiné sociální potřeby
 • Slova poslání – 3. biblické čtení
 • Prosba o požehnání do dalších dní
 • Píseň
 • Varhanní či jiné postludium

Děti a bohoslužby

Mimo bohoslužby pro děti je pro děti vyhrazená místnost, kam po výzvě kazatele/kazatelky odejdou s katechetou nebo katechetkou. Mají tam svůj program. Ve školním roce 2019/2020 budou děti probírat biblické postavy. Rodiče tedy mají možnost naplno prožít bohoslužby bez toho, aby hlídali své ratolesti.

Prostřednictvím bohoslužeb s dětmi a také díky společnému začátku klasických bohoslužeb se snažíme děti vtělit do společenství sboru. Také večeři Páně slavíme společně. Děti při ní přijímají požehnání a po konfirmaci také chléb a víno a plně se účastní eucharistického dění.

Bohoslužby s Večeří Páně

Každou 3. neděli v měsíci, nebo o církevních svátcích (1. Adventní neděle, 25.12., 1.1., Květná neděle a o Velikonocích, Svatodušní neděle, poslední neděle církevního roku) se konají bohoslužby s večeří Páně (VP) neboli Svátostí eucharistie. Večeři Páně slavíme v kruhu kolem stolu Páně a jsou zváni všichni, kdo věří, že Ježíš Kristus se s námi v této svátosti setkává.

 

 

Oproti bohoslužbám bez večeře Páně po kázání následuje

 • interludium (a píseň)
 • vyznání vin (pokud není již v úvodní modlitbě) a bývá zařazováno i Apoštolské vyznání víry. Na základě vyznání vin a víry je zvěstováno Slovo odpuštění (jindy také nazývané slovo milosti). Slova odpuštění kazatel zvěstuje ve víře v milosrdenství a lásku Boží, které zvěstoval a předával Ježíš z Nazareta. V této tradici podobně jako první učedníci jednáme.
 • (píseň)
 • následuje eucharistická či jiná vhodná modlitba
 • slova ustanovení Sv. večeře Páně
 • epiklese a modlitba Páně
 • pozvání ke společnému slavení večeře Páně (při hojné účasti, může kazatel vyzvat lidi, aby přistoupili ke stolu Páně postupně ve dvou i třech kruzích. Lze také společenství vyzvat k jednomu velikému kolu kolem celé modliteby)
 • během přijímání chleba a vína zpíváme píseň 308 Jezu Kriste štědrý kněže
 • vhodnými bilbickými verši kazatel/kazatelka vyzve účastníky, aby se navrátili na svá místa
 • po usazení se zpívá píseň, krátká nebo jen její část

Podle ustanovení jíme chléb a pijeme víno. To se podává v jednom kalichu, ale připraven je také nealkoholický mošt a malé kalíšky pro jednu osobu. Při slavení zpíváme písně. Nejčastěji Jezu Kriste štědrý kněže z Evangelického zpěvníku 308.

Bezprostředně po společném jedení a pití následuje modlitba a slova propuštění.

Liturgické texty

Vroce 2020 proběhlo

Chráněné bohoslužby 60+

Co to je? Staršovstvo 10.9. 2020 na svém zasedání rozhodlo, že vždy jednu neděli v měsíci budou takzvané „chráněné bohoslužby“. Svým obsahem a formou se nebudou lišit od jiných nedělních bohoslužeb. Na tyto chráněné, ale chceme pozvat zejména ty generace, které jsou vzhledem k současné koronavirové situaci ohroženější.

Tyto bohoslužby by tedy byly zejména pro sestry a bratry starší 60 let a výše.

Věkovou hranici jsme určili na základě dostupných informací. Rozhodovali jsme se mezi věkovou hranicí 60 a 65. Nakonec jsme usoudili, že pokud by věková hranice byla vyšší, účast na takových bohoslužbách by byla velmi malá. Při věkové hranici 60 nás bude tolik, že budeme moci dodržet, jak vhodné rozestupy, tak i vytvořit větší společenství.

V případě, že by někdo na bohoslužby přišel a nespadal by do věkového pásma, nebojte, nebude vyhozen, jen bude sedět v malé modlitebně, kde uvidí i uslyší, jen bude malinko opodál.

Kdy budou tyto bohoslužby? Začínáme už tuto neděli 13.9. 2020

Samozřejmě se může stát, že se brzy ukáže, že toto opatření je zbytečné a vrátíme se k naší obvyklé praxi. To bych byl nejraději. V tuto chvíli se nám ale navržené opatření jeví jako odpovídající situaci.

Ostatní neděle

Na ostatní nedělní bohoslužby v měsíci jsou zvány všechny generace, nejmenší i nejstarší. Všechny bohoslužby již ale musí probíhat v rouškách a neměli bychom si podávat ruce. Navrhujeme pozdrav alespoň lokty.

velikonoční období 2020:

nedělka

Liturgie 3.5.2020

Liturgie 26.4.2020

Neděle Velikonoční příprava a liturgie, písně, přímluvné modlitby;

Pašije podle Lukáše

Návrh liturgie pro domácí zelenočtvrteční pobožnost

Liturgie na Květnou neděli 5.4.2020

Liturgie na neděli 29.3.2020

Liturgie na neděli 22.3.2020

Archiv kázání

audio, či text

Domácí pobožnost na Zelený čtvrtek – připrava a nápady

Na Zelený čtvrtek jsme se v 18.00  scházeli u jednoho stolu ve sboru a slavili večeři Páně.

V tomto čase to možné není, ale slavit můžeme doma. Využijte podklady pro takovou domácí pobožnost.

První neděli v měsíci, vyjma svátků a prázdnin, slavíme bohoslužby s dětmi, kázání je tedy připravováno s ohledem na jejich přítomnost. Většinou je děleno na tři části prokládané vhodnými písněmi ze zpěvníků Svítá aj. zpěvníků.

Třetí neděli v měsíci slavíme bohoslužby s večeří Páně.

Příležitostně pořádáme také sborové obědy, které bývají spojené ještě s dalším programem (přednášky, hry pro děti, výlet atd.).