Vršovický sbor > Texty užívané při liturgii

Texty užívané při liturgii

Během bohoslužeb zpíváme z Evangelického zpěvníku, Dodatku k evangelickému zpěvníku a zpěvníku Svítá. Všechny jsou k nalezení u vstupu do modlitebny.

Při bohoslužbě jsou ze starších křesťanských textů užívány nejčastěji Modlitba Páně a Apoštolské vyznání víry.

 

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

 

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného,

Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Pontiem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha,

Otce všemohoucího,

odtud přijde soudit

živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

hříchů odpuštění,

těla z mrtvých vzkříšení

a život věčný.

Amen.