Vršovický sbor > Domácí pobožnost na Zelený čtvrtek – „Ať jste sami, nebo s rodinou“

Domácí pobožnost na Zelený čtvrtek – „Ať jste sami, nebo s rodinou“

Návrh pobožnosti ke stažení

Text Lukášova evangelia určený k pobožnosti ke stažení

Odkaz na písně – video se zpěvem a texty (youtube playlist)- nahrál a zpívá Tom Hejda

Odkazy na jednotlivé písně (videa):

Odkaz na písně – texty ke stažení

Na přípravě se podíleli Tom Hejda, Tomáš Vokatý a Matěj Opočenský. Pod obrázkem z codexu 6. století zachycující dění při Zeleném čtrtku, najdete další nápady a možnosti, jak domácí pobožnost připravit.

A co na stůl? To už je na vás. Určitě nezapomeňte na chléb a víno. Recept na nekvašený chléb – macesy – najdete ve Sborovém dopise Katakomby.

Codex Purpureus Rossanensis

 

Co je k tomu třeba?

V podstatě jen jedno – jak píše prorok Zachariáš „vyhledat Hospodina zástupů“ Za 8, 21

Co si pod tím představit?

Může to být modlitba (díků, proseb, v tichu či nahlas). Může to být četba z bible, nebo zpěv či poslech písní. Může to být prostá hezká chvíle, která nás nějak k Němu nasměruje. Jste-li sami tak, před pobožností někomu zavolejte. Nebo zavolejte někomu, o kom víte, že je doma sám.

Tahle příprava se vztahuje k Zelenému čtvrtku. V tento den se připomíná hned několik událostí, které si můžeme připomenout a hledat skrze ně Hospodina.

 • Zrazení a Ježíšovo zatčení
 • Ustanovení večeře Páně
 • Modlitba v Getsemane

Jako základ jsem vybral 22. kapitolu evangelia podle Lukáše. Před vlastní pobožností si ji přečtěte a přemýšlejte o ní. Můžete nějakou myšlenku rozvést v rámci pobožnosti. Tvůrci pobožnosti jste vy. Na sborovém webu, najdete písně (děkuju Tomovi Hejdovi), průvodní slovo, konkrétní návrh pořadu, ale ne výklad či kázání. Tato pobožnost je ve vaší režii a konáme ji v důvěře, že jsme každý sám pozváni k prohloubení naší vlastní víry a vztahů mezi námi i Bohem.

Jak by mohla proběhnout domácí pobožnost u vás doma?

 1. Připravit sobě či v rodině večeři (je-li vás doma víc, připravujte ji společně) – může být slavnostnější, můžete se na společné stolování pěkně obléknout, můžete to pojmout prostě nevšedně a jako společnou hru. Kdo co vymyslí za jídlo pro druhého? Třeba jen drobnost. Nebo něco jiného? Nebo by každý mohl při večeři někomu z rodiny něco hezkého říct. Rozdělte kdo komu, něco vymyslí.
 2. Jídlo na stole může být to, co máte rádi. Určitě mějte na stole chleba a víno (třeba i hroznové) jako připomínku večeře Páně. 22. kapitola Lukášova evangelia obsahuje ustanovení večeře Páně, určitě ji tedy nepřeskočte. Na stole může být samozřejmě velikonoční beránek. Jídlo může vycházet ze sederové večeře, kterou předkládáme ve dvou provedeních:
  1. FS ČCE Jiží město – připravil Michal Šourek
  2. Tato příručka byla sestavena na základě textu Hedviky Zimmermannové a Jana Schwarze (vytvořeného podle Pražské pesachové hagady) pro vnitřní potřebu v CČSH z roku 2001 za použití dalších zdrojů a doplňků jako materiál rozmnožený v rukopise pro vlastní potřebu místní křesťanské ekumény. V Táboře, ve Svatém týdnu MMIV, MMV, MMVI, MMVII.
 3. Připravte si bibli, případně zpěvník (hudební nástroj), nebo přehrávač, který vám hudbu zprostředkuje.
  1. odkazy na písně budou zde
 4. Promyslete, co budete chtít použít. Budete číst celou 22. kapitolu? Nebo jen výběr? Budete se při čtení střídat? Níže najdete návrh pořadu, kterého se můžete přidržet.
 5. Dále promyslete: za co a koho se budete modlit. Přímluvné modlitby patří do této pobožnosti stejně jako čtení z bible. Bude jedna z modliteb i vyznání víry? Uzpůsobte čtení dětem. Kratší a soustředěnější je lepší, než neustálé svolávání ku pokoji J, ale i mumraj má své kvality. Nejde o dokonalost, ale o vyhledávání Hospodina zástupů. A v každém zástupu je někdy mumraj (i kdyby tam byla 1,5 metrová distance) i kdyby to byla večeře Páně.
 6. Důležité je, pokud se budou pobožnosti účastnit i děti, aby ji rozuměli. Vysvětlete jim, proč slavíme Velikonoce. Můžeme proto použít to, co si říkají i židé. Scházíme se jako poděkování za všechno, co Hospodin pro nás vykonal a ještě vykoná. Připomínáme si o velikonocích vysvobození Izraele z Egypta a jako křesťané i Ježíšovo vzkříšení. Tedy víru, že náš život bude i po smrti pokračovat u Pána Boha a že nám dává sílu na každý nový den.

Obecné nápady

 1. Začněte v 18.00, navážete tak již na zavedenou vršovickou sborovou tradici. Budete vědět, že se v ten čas nescházíte sami ale i s dalšími „vršovickými“.
 2. Usedněte k připravenému stolu. Začněte zpěvem a modlitbou. Na sborovém webu najdete nahrávky vhodných písní (nahrál je Tom Hejda) i návrhy modliteb. Jako úvodní modlitbu, můžete použít například Žalm 139. Bude-li vás víc, můžete vzít Žalm 136, který se rozpomíná na Boží velké činy (připomíná SZ vyvedení z Egypta, které slavil Ježíš s učedníky) a obsahuje repetici, ke které se mohou ostatní účastníci přidat: „jeho milosrdenství je věčné“.
 3. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Pokoj tobě. Jste-li sami, přijměte Pavlův pozdrav z 1. Kor 1, 1-3.
 4. Začněte číst z Lukášova evangelia dle vašeho výběru. Kapitola se dá rozdělit na tyto části: 22, 1-6: „zrada“; 7-22: večeře (s označením zrádce); 23- 38: poslední velmi dramatická rozmluva s učedníky; 39-46: modlitba v Getsemane; 47-54: zatčení Ježíše. Rozhodnete-li se číst celou kapitolu, prokládejte ji modlitbou zejména přímluvnou, či zpěvem.
 5. Budete-li číst ustanovení večeře Páně, pomodlete se o přítomnost ducha Svatého a v důvěře v jeho moc si připomeňte večeři Páně. Uloupněte si kousek chleba a podejte si jej navzájem a snězte jej. Napijte se i vína či vezměte hrozen vína. Po té se opět pomodlete či zazpívejte pár slok písně Kristus Pán když na smrt šel.
 6. Můžete pokračovat ve čtení, které ukončete zpěvem (opět několik slok Kristus Pán když na smrt šel) či vlastní modlitbou.
 7. Přijměte požehnání:

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

 1. Dejte se do jídla

Písně: Bůh je záštita má, Kristu Pán když na smrt šel, Svou víru s nadějí, Temnou divnou mlhou bloudím sem a tam

 

Konkrétní návrh (vybrána jen část 22 kapitoly Lk evangelia)

Začněte v 18.00 – můžeme tak být spolu a navážeme na vršovickou tradici zelenočtvrteční pobožnosti ve sboru

Píseň: Bůh je záštita má

Žalm 136 (jeden předčítá, ostatní opakují refrén)/nebo 139

Pozdravení pokoje nebo pozdrav apoštola Pavla 1. Kor 1,1-3

Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce. 2 Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by Ježíše zahubili; báli se však lidu. 3 Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. 4 Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. 5 Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 6 Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.

Modlitba: může mít charakter vyznání vin a píseň Temnou divnou mlhou

7 Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. 8 Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ 9 Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“ 10 Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: 11 ‚Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘ 12 A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři.“ 13 Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.

Modlitba s vyznáním víry nebo Píseň Svou víru s nadějí

14 Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 15 Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. 16 Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“

Modlitba: Milosrdný Bože a Otče, dej, abychom přijímali tento chléb a toto víno jako ti kteří následují tvého Syna Ježíše Krista. Učiň s námi tu milost, abychom se nebáli vzít vše, co nás čeká a i v tom nedobrém, co jest, na Tebe s pozdviženou hlavou čekali. Ty proměníš naše tělo i mysl k životu pravému. Chléb i víno nám budiž znamením a jistotou o tvé moci a síle. Amen.

17 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. 18 Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ 19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ 20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich 0je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

Modlitba Páně

Zde je vhodná chvíle, kdy si můžete říct, to co jste si jeden pro druhého připravili

Píseň Kristus Pán když na smrt šel a pokračovat ve čtení evangelia nebo požehnání:

Požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Dejte se do jídla